Uslovi korišćenja Blog servisa

Info

Pročitajte uslove korišćenja ovog servisa i kliknite na dugme „Prihvatam“ ukoliko se slažete sa njima.

Ugovor

Blog.rs je servis koji omogućava postavljanje i vođenje Vašeg bloga (web dnevnika) potpuno besplatno i jednostavno.

Urednici Blog.rs servisa zadržavaju pravo da isključe ili obrišu blog koji svojim sadržajem krši pravne propise Srbije bez prethodne najave. Blog.rs može prekinuti sa pružanjem ovog servisa bez prethodne najave.

Blog.rs ne daje nikakvu garanciju na korišćenje servisa, i nije odgovoran za eventualni gubitak sadržaja na blogu.

Blog.rs nije odgovoran za sadržaj na blogovima korisnika ovog servisa. Svaki članak je isključivo stav njegovog autora i ne odražava stav vlasnika Blog.rs servisa.

Blog.rs štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Blog.rs se obavezuje da privatne podatke korisnika neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja pravila Blog.rs servisa ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Urednici Blog.rs servisa zadržavaju pravo promene ovih pravila bez upozorenja korisnika. O važnim promenama i dopunama Blog.rs može obavestiti korisnike putem e-mail poruke ili objavljivanjem na Magazinu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Blog.rs servisu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.